MMA Tricks MMA Tricks

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z serwisu mmatricks.pl(zwany dalej „Serwis”).
 2. Regulamin jest regulaminem w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 123, z późniejszymi zmianami) i określa warunki świadczenia przez MMATRICKS reprezentowaną przez DW Investment NIP:7352729531, REGON: 384644903 (zwany dalej „Administrator”)usługi polegającej na odpłatnym udostępnianiu treści audiowizualnych (zwane dalej „Usługa”) znajdujących się w bazie Serwisu. 
 3. Niniejsze warunki mają zastosowanie do umów o świadczenie Usługi zawieranych przez Administratora z pełnoletnią, w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego, osobą fizyczną (zwaną dalej „Użytkownikiem”).
 4. Treści audiowizualne chronione są na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika.. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać publicznie treści prezentowanych w Serwisie bez wyrażonej uprzednio wyraźnej zgody Administratora. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków świadczenia Usługi. 

§2

Warunki świadczenia usługi

 1. Usługa świadczona jest Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie z aktywną subskrypcją. 
 2. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu z przeglądarką internetową oraz dostępu do łącza internetowego. Koszty związane z dostępem do Internetu ponosi Użytkownik. Administrator nie odpowiada za zakłócenia dostępu do materiałów audiowizualnych w Serwisie wynikającymi z charakterystyki łącza internetowego, z którego korzysta Użytkownik. Usługa nie jest dostępna offline. 

§3

Opłaty

 1. Korzystanie z Usługi wiążę się uiszczaniem opłaty (zwane dalej „Opłatą”)w odpowiedniej wysokości. 
 2. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą systemu Stripe lub Hotpay. 
 3. Przedłużanie aktywnej subskrypcji w Serwisie następuję automatycznie po miesiącu/roku (zależne od planu wybranego podczas rejestracji) od dnia uiszczenia Opłaty (zwane dalej „Okres rozliczeniowy”).
 4. Użytkownik ma możliwość w każdym dowolnym momencie zrezygnować z Usługi. W takim przypadku będzie miał możliwość korzystania z Usługi do końca Okresu Rozliczeniowego. Po upływie Okresu Rozliczeniowego nie zostanie pobrana kolejna Opłata, a Użytkownik straci dostęp do treści oferowanych w Serwisie.

§4

Odstąpienie od umowy

 1. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik natychmiastowo uzyskuje dostęp do Usługi, a tym samym, zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik zgodnie z § 3 pkt. 4. ma prawo do zrezygnowania z Usługi, jednak uiszczona Opłata nie będzie mu zwracana.

§5

Zmiany regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

§6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie Serwisu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalenie jego treści.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 
Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu.

Wróć do aplikacji